Kerkelijk Business Plan

lowerimg1

Mauritius Geloofsgemeenschap Silvolde 


Inleiding
Zoals bekend maakt onze geloofsgemeenschap sinds 2010 deel uit van de Verrijzenisparochie, een samenvoeging door fusie van 11 geloofsgemeenschappen. In april 2013 ging het voor wat onze geloofsgemeenschap betreft totaal de verkeerde kant op. Er moet wat gebeuren, vinden velen.

Vanaf eind april 2013 werken de opgestapte locatieraad, de pastoraatgroep, de denktank met  veel andere vrijwilligers nauw samen om de ontstane onrust weg te nemen en om plannen voor de toekomst te smeden.
Zo volgde er een plan om de jaarlijkse actie kerkbalans breder, grootser en persoonlijker aan te pakken en ontwikkelde de pastoraatgroep een enquêteonderzoek (zowel digitaal als handmatig) onder parochianen in Silvolde. Een denktank werd in het leven geroepen die de gedachten concentreerde op verjonging en vernieuwing. Voornoemde samenwerking  leidde tot de opmaak van een ‘Kerkelijk Business Plan’ dat wij vandaag presenteren.

Over het afgelopen jaar…

Voordat we onze plannen verwoorden, vinden we het belangrijk de gang van zaken in het afgelopen jaar te ordenen.

 1. over 11 april 2013
  Vooral door de gebeurtenissen op 11 april 2013 voelt de Silvoldse geloofsgemeenschap zich belemmerd in haar kerkelijke ontplooiing. Tijdens een meer dan volle bak in ‘Ons Pakhuus’ kregen ruim 230 parochianen op donderdagavond 11 april 2013 te horen dat onze Mauritiuskerk volgens het in maart 2013 gepubliceerde beleidsplan “Sta op, kies voor leven” in 2017 haar deuren moet sluiten. Dit bericht sloeg in als een bom. Boosheid en woede maakten zich meester van de vergadering. Het bestuur van de Verrijzenisparochie, met vicaris Pauw voorop, haalde quasi nonchalant zijn schouders op: “..de Bedrukte Moeder Gods van Varsseveld (staand op bisschoppelijke lijst van bedevaartsoorden) kan het beste naar het museum in Utrecht en de geloofsgemeenschap ‘H. Mauritius’ met haar meer dan 220 vrijwilligers is een reus op lemen voeten..”.

De geloofsgemeenschap keert bestuur en pastoresteam de rug toe en zet zich schrap.

 

 1. voorjaar en zomer 2013

In vervolg op beleidskeuzes van het parochiebestuur trekt Gerard Mientjes zijn conclusies en stapt na meer dan 20 jaar op als voorzitter van de locatieraad . De voltallige locatieraad kan de vernedering ook niet langer aan en volgt het besluit van Gerard.

Een groep belanghebbenden beraadt zich op de ontstane situatie en spreekt zijn vertrouwen uit in een stuurgroep van zes mensen die zich wil inzetten voor de toekomst van ‘de kerk in Silvolde’. De groep spreekt met het bestuur van de parochie over voortgang en intensivering van het pastoraal beleid in een kerk die – indien haalbaar – in bezit en beheer komt van de ‘Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk’.
 

 

 1. najaar 2013

Als blijkt dat de stuurgroep zijn plannen binnen het kerkelijk recht niet kan realiseren en als ook de toonzetting in gesprekken en geschriften de relatie tussen bestuur en stuurgroep verhardt, schort de ‘Stichting Vrienden..’ haar medewerking op.

In de nu ontstane situatie is de opgestapte locatieraad nog functioneel als interim raad waarin een coördinator de voorzitter vervangt. Deze raad zorgt waar mogelijk voor de beheerstaken. Naast de locatieraad functioneert de pastoraatsgroep die het voortouw neemt bij pastorale zaken op gebied van liturgie, diakonie, catechese en opbouwwerk.

Vanaf mei volgen intensieve gesprekken met de inmiddels geformeerde ‘denktank’. De ‘denktank’ is een groep van energieke 40tig plussers (mannen en vrouwen) die midden in de maatschappij staan en de katholieke grondbeginselen onderschrijven.

 

 1. Winter 2013/2014

Locatieraad en pastoraatsgroep komen ook op initiatief van ‘de denktank’ tot het besluit zich voorjaar 2014 in de geloofsgemeenschap te presenteren met een ‘businessplan’ waarin de visie op de toekomst van onze geloofsgemeenschap wordt beschreven.

Belangrijk voor die toekomst is:

 • de geloofsgemeenschap ervan te overtuigen dat financiële steun in de ‘Actie Kerkbalans 2014’ onmisbaar is. De locatieraad gaat hierbij creatieve, eigen wegen
 • te weten hoe de mensen in onze geloofsgemeenschap denken over het bestuurlijke en pastorale beleid en welke mogelijkheden zij zien voor de toekomst. De pastoraatsgroep ontwikkelt een enquête die zowel digitaal en schriftelijk wordt afgenomen. Voor de schriftelijke afname krijgen we hulp van leerlingen van het Isala College die dit project uitvoeren in hun maatschappelijke stage
 • te weten of onze plannen gedragen worden door mensen die de groep vrijwilligers komt versterken
 • met ‘de denktank’ in gesprek te blijven vooral ook over de verjonging van het bestuurlijk apparaat en de mogelijkheden aansluiting te krijgen bij de jongere generaties
 • van de mensen in onze geloofsgemeenschap te horen of zij ons in onze missie en plannen steunt. Daarvoor beleggen we op 23 april 2014 een ‘parochieavond’ waarin we ons verantwoorden en vertrouwen vragen voor de toekomst.

 

 

Het Businessplan van de geloofsgemeenschap ‘H. Mauritius’

 

“..ga en herstel mijn huis..” (Franciscus)

 

 1. Missie
  De missie is het in stand houden van de geloofsgemeenschap ‘H.Mauritius’ en het behoud van onze kerk. De geloofsgemeenschap dient levendig te zijn, alle rangen en standen, jong en oud moeten uitdrukking kunnen geven aan hun katholiek-religieuze opvattingen. De geloofsgemeenschap  wordt daarbij ondersteund door Locatieraad, het Parochiebestuur, het pastoresteam, de pastoraatgroep en veel andere vrijwilligers. Onze kerk in het centrum van Silvolde blijft de plaats van samen-vieren.
 2. Visie
  Met vrijwilligers en via plaatselijke aanwezigheid leveren we een actieve bijdrage aan het versterken van locale (geloofs)gemeenschap. Dit betekent dat de kerk niet alleen openstaat voor de katholieke geloofsgemeenschap maar ook multifunctioneel gebruikt kan worden. Dit alles op basis van respect voor katholieke grondbeginselen.
 3. Het bestuurlijk Beleid

Onze  missie en visie krijgen vorm als we werken aan de volgende doelen:
1.         Herstel van de relatie met parochiebestuur en pastoresteam

 • tijdens de parochieavond van 23 april spreekt de geloofsgemeenschap nog één keer over alle aspecten die zich 11 april 2013 en daarna hebben afgespeeld. Omdat we niet willen dat Parochiebestuur en Pastoresteam die avond ‘schietschijf’ worden, nodigen wij hen niet uit voor deze informatieavond.

Na deze rondspraak geldt de toekomst, wat betekent dat we in dialoog komen met de Verrijzenisparochie.

 • In de dialoog willen we het gesprek over de besluitvorming van parochiebestuur en zeker de daarna gevolgde procedure heropenen, want
 • de beleidskeuzes in het beleidsplan “Sta op, kies voor leven” zijn zonder overleg met de locatieraden genomen
 • die keuzes staan niet in de lijn van het ‘17-stappenplan van het bisdom’ (zie: “Het onttrekken van een kerkgebouw aan de Goddelijke eredienst”, procedure in het Aartsbisdom Utrecht) waarin we lezen: “het onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke eredienst vraagt om een zorgvuldige procedure…” en “het is van belang om met de geloofsgemeenschap in gesprek te gaan en in overleg met haar te zoeken naar een nieuw perspectief”.  Zorgvuldigheid en samen zoeken naar een nieuw perspectief hebben we 11 april 2013 absoluut niet ervaren, het tegendeel is waar
 • het stappenplan zegt ook dat een besluit van de bisschop niet meer voor bezwaar en beroep vatbaar mag zijn. Mocht het bestuur van de Verrijzenisparochie 11 april 2013 als hoorzitting uitleggen dan geldt dat hiervan een verslag dient te zijn. In het verslag staat kort en bondig aangegeven wie wat heeft gezegd. Dit verslag is volgens de procedure aan het eind van de hoorzitting voorgelezen en geen der aanwezigen heeft protest aangetekend! Van de vergadering van 11 april 2013 hebben we geen verslag gezien en daarbij was de bijeenkomst één en al protest! Met andere woorden van een hoorzitting volgens de voorgeschreven procedure was 11 april 2013 geen sprake. Dit moet, indien een hoorzitting nog gewenst is, opnieuw. Is de procedure niet correct gevolgd, kunnen we beroep aantekenen bij de Congregatie van de Clerus in Rome.
 • tijdens de presentatie van de beleidsplannen op 11 april 2013 hebben vertegenwoordigers van bestuur en pastoresteam mensen in onze geloofsgemeenschap in hun eer en goede naam aangetast. Die aantasting van veel wat voor de geloofs-gemeenschap van Silvolde waardevol is, hebben we als respectloos en beledigend ervaren. In onze optiek moet dit recht gezet worden en wij hopen, dat de pastores en het bestuur – geïnspireerd door woorden uit het 10de hoofdstuk van het evangelie van Lukas – dat ook wil.
 • wellicht hebben mensen uit onze gemeenschap mensen ten opzichte van pastores en bestuurleden normen overtreden.

Er is veel pijn en voor de pijn die wederzijds vermeden kon worden, zijn excuses op zijn plek. Hebben wij ons als Mauritius Geloofsgemeenschap tegenover wie dan ook onheus of onterecht gedragen of geuit dan bieden wij hiervoor langs deze weg oprechte excuses aan.

 1. Onze kracht in reactie op macht

De geloofsgemeenschap H. Mauritius  beschikt over voldoende vrijwilligers en bestuurlijke kracht. Alle taken kunnen we aan en in de kern zijn we financieel gezond. Wij beschikken zelfs over een ruim doelvermogen. Vergelijkbare operationele kracht missen we bij het bestuur van de Verrijzenisparochie. Dit leiden we o.a. af uit

 • de uitlating van de penningmeester ad interim gedaan tijdens een vergadering op 23 mei 2013 over de jaarcijfers van 2012. Deze zijn – aldus de penningmeester a.i. – “kloppend gemaakt door de ontbrekende cijfers over de jaren 2010 en 2011 negatief in mindering te brengen op het beginvermogen in de balans van 2012!”
 • de voortdurende zoektocht naar mensen voor vitale bestuursfuncties als secretaris, penningmeester en personeelsfunctionaris. Opvallend is dat twee bestuurders hun werk doen met leeftijddispensatie van de bisschop.

Het parochieblad ‘de Verbinding’ houdt ons op de hoogte van deze ontwikkelingen.

 • de moeite die het kost om in gesprek te komen met de betrokken bestuursleden in zaken van onderhoud dat volgens het ‘Inspectierapport monumentenwacht Gelderland van september 2013’ nodig is.
  Om het bestuurslid bouwzaken van de Verrijzenisparochie werk uit handen te nemen, hebben vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap – onder wie onze coördinator – offertes voor herstelwerk opgevraagd bij diverse aannemers. Inspectierapport en offertes zijn 10 december 2013 besproken met voornoemd bestuurslid. Omdat er geen reactie kwam, gingen we op eigen initiatief op 20 februari nog eens om tafel, nu ook met de architect. Met de toezegging van een positief advies op het herstelplan, zijn we uit elkaar gegaan. Bestuur van de Verrijzenisparochie heeft in haar vergadering van 26 maart 2014 geen besluit genomen maar ons een lange lijst met vragen gezonden. Na controle bleek dat antwoorden op alle vragen reeds sinds 10 december 2013 voorliggen!!!
  Voor financiering kan geput worden uit een bestaand restauratiefonds met de aantekening dat 35% voor rekening parochie komt.
 • de kracht die de Mauritius Geloofsgemeenschap op 9 maart 2014 tijdens een 35 minuten durende documentaire op TV Gelderland uitstraalde.

 

 1. Het verstevigen en verjongen van de interne structuur

Willen we de geloofsgemeenschap toekomst bieden dan dienen we het kader te verjongen.
Zowel in kwaliteit als kwantiteit. De Silvoldse samenleving kent veel potentieel. Er schuilt veel talent onder Silvoldse jongeren, kijk maar naar de ontwikkeling van andere verenigingen. Deze talenten willen we aanspreken en benutten. De nieuwe voorzitter van de locatieraad geloofsgemeenschap ‘H. Mauritius’ zal een 40tig plusser zijn. Een sterke geloofsgemeenschap verdient een krachtige leider.

 1. Naar een formele locatieraad

In het beleidsplan “Sta op, kies voor leven” geeft het parochiebestuur aan dat formele banden met de geloofsgemeenschappen lopen via de locatieraad. Ook wij streven naar het herstel van de formele situatie. Daarvoor is nodig dat we in gesprek komen met het bestuur o.a. over de zaken die hierboven zijn aangegeven. Verstoorde relaties verdienen een respectvol herstel, zodat we, naar de opdracht van Franciscus, samen op kunnen gaan en aan het huis van de Heer kunnen werken.

Voor we zover zijn is het belangrijk dat we vanuit de geloofsgemeenschap het akkoord krijgen op de conclusies, de actie kerkbalans, de denktank en het enquêteonderzoek.

Wij stellen ons voor met een KernOverlegGroep (KOG) het gesprek aan te gaan met de parochie. De groep overlegt met pastores en bestuur en zoekt met hen naar consensus over  hetgeen voor ons belangrijk is. Dat we hierbij aansluiting moeten zoeken bij het beleidsplan van de parochie ligt in de rede.

Komt de KOG tot de conclusie dat we samen op kunnen trekken leveren wij de nieuwe jonge voorzitter.

 

 1. Het pastoraal beleid

 

 1. Onderzoek naar de vitaliteit van de geloofsgemeenschap ‘H. Mauritius’ Silvolde

Onze conclusies bij de enquête

 • Pastoraat van nabijheid

De vraag die het meest unaniem beantwoord werd, is vraag 24 over de ontwikkeling van het pastoraat van nabijheid: 84% gelooft dat dit mogelijk is. Van de 13 mensen die dat niet mogelijk achtten, lieten er 7 door hun antwoord blijken er wel vóór te zijn. Voor het pastoraat van de nabijheid wil men de kerk als “thuis” gebruiken. Voor de sacramenten wil men in meerderheid niet naar het Eucharistisch centrum in Ulft. Voor activiteiten als uitvaart, doop, eerste H. Communie, vormsel, huwelijk en de voorbereidingen hierop, wil men terecht in onze kerk

 • Mogelijkheden

Anderzijds zegt bijna de helft van de invullers de kerk slechts af en toe nodig te hebben. Dat alles en meer ondersteunt het volgende mogelijke plan:

 • omdat onze kerk afgelopen jaar 24 uitvaarten heeft gekend en de wens is met Kerst en Pasen hier te mogen vieren, kunnen we gemiddeld eens in de 14 dagen rekenen op een gevulde kerkzaal. Uit vraag 27 blijkt 72% voor een uitvaartviering hier te kiezen, 12 personen te kiezen voor een herdenkingsdienst in het crematorium en slechts 4 personen te voelen voor een begrafenis in Ulft.
 • voor de andere vieringen is het aantal bezoekers ongeveer 40. Het is zonde van de stookkosten en slecht voor het gemeenschapsgevoel om dat in de grote kerkzaal te blijven doen. Een dagkapel in de ontmoetingsruimte (niet “mooi” maar geen kosten aan verbonden) of voor het Maria-altaar (mooier maar met kosten: glazen afscherming en verwarming) ligt voor de hand. Bij uitvaarten en feestdagen kan de grote kerkzaal blijven gebruikt worden
 • ook nu al wordt de grote kerkzaal incidenteel gebruikt voor de diploma-uitreikingen en activiteiten van Silvolde Kunst en Cultuur. Deze en meer van dergelijke activiteiten moeten blijven kunnen, ook als de kerk niet aan de eredienst is onttrokken. De vraag hierover leidde van de kant van de invullers tot vele inventieve voorstellen van velerlei activiteiten

 

 

 • kansen

Het aan de eredienst onttrekken, moet in goede onderhandeling met het pastoresteam en het parochiebestuur uitgesteld worden zolang de vooruitzichten op het aantal uitvaarten nog stijgende is of vrijwel gelijk blijft. Wij schatten dat gezien de vergrijzing op zo’n 10 jaar; langer durven we niet vooruit te kijken.

Voor het ontwikkelen van het pastoraat van de nabijheid moeten de afgescheiden ruimtes van de kerk gebruikt mogen blijven worden. De regenboogbijeenkomsten bijvoorbeeld. Afgelopen tijd is er iedere maand één geweest. Het verder ontwikkelen van activiteiten voor de jongeren is in meerderheid een wens van juist de ouderen onder ons. Overigens bijeenkomsten voor 80-plussers wordt van ook belang geacht, evenals alle 40 (!) activiteiten in het kader van het pastoraat: de cijfers voor het belang van de toekomst lopen uiteen van 6,32 tot 8,04 met een gemiddelde van 7,5 voor liturgie, een 7,2 voor diaconie, een 7,3 voor catechese (met een 7,7 voor expliciet godsdienstonderwijs op de basisschool) en een liefst 7,8 voor opbouwwerk (met de topscore 8,04 voor het onderhoud van het kerkhof).

 • menskracht

via de enquête laat een aantal mensen ons weten dat ze open staan voor contact en – zo mogelijk – vrijwilligerswerk

 • conclusie

Onze geloofsgemeenschap is vitaal! Vitaal genoeg om de kerkzaal zo vaak als nuttig is, te gebruiken voor vieringen en andere activiteiten en daarnaast andere bijeenkomsten te houden in kleinere ruimtes om ons geloof te vieren, te onderhouden en te behouden voor de toekomst!

 

 1. Ideeën uit ‘de denktank’

Onder het motto “geen vergelding, maar vergeving”  presenteert de denktank mede dit businessplan. Dit businessplan moet een leidraad zijn voor iedereen die vrijwillig wil werken in onze kerk, maar wel in de gedachte van Franciscus “ga en herstel mijn huis”. Belangrijk hierbij is het samen organiseren en hoe VIEREN, LEREN, DIENEN en PASTORALE ZORG in de toekomst vorm te geven. Daarom kiest de denktank voor het gastenverblijf. de Mauritius Kerk, en niet voor het pauselijk paleis de P&P te Ulft en stelt het volgende jaarprogramma naast alle reguliere vieringen voor:
a.       eind maart/begin april een passion met eigen koren, harmonie, toneelgroep met de

uitbeelding van het laatste avondmaal, of uitbeelden van staties in en rondom de kerk

 1. de meimaand als Mariamaand met een viering rond de “bedrukte moeder Gods van Varsseveld”, (het doen herleven van een bedevaart)
 2. in Juni een oecumenische buitenviering, gezamenlijk met protestantse kerk, onder de eiken bij het bejaardencentrum
 3. na de vakantieperiode een Gospelviering
 4. in november met St. Maarten te paard, samen met kinderen en verlichte lampionnen rondom de kerk.
 5. in december de advents- en kerstgedachten vieren.

Ideeën hebben alleen kans van slagen als ouders en kinderen mee willen werken, als we een appel kunnen doen aan de school; als mensen uit de jonge generaties deze ‘karren willen trekken”.

 

 1. Het pastorale programma
 • Geloofsbeleving en bezinning (Liturgie)
 • viering van de H. Eucharistie
 • woord- en gebedsdiensten
 • Anders Vieren
 • oecumene met o.a. Taizévieringen en diensten in zorgcentrum ‘De Schuylenburgh’
 • rozenkransgebed
 • herdenkingsvieringen
 • bedevaarten
 • Geloofsoverdracht (Catechese)
 • activiteiten voor jongeren
 • Regenboogactiviteiten
 • voorbereiding op doop, Eerste Communie, Vormsel..
 • (bijbel)gespreksgroepen
 • Pastorale zorg in het omzien naar elkaar (Diakonie)
 • bezoekersactiviteiten voor ouderen en jubilerenden
 • pastorale zorg voor ernstig zieken
 • Vastenactie
 • Inzamelen van voedsel en kleding
 • Armoedebestrijding en schuldhulpverlening
 1. Onze vragen aan de vergadering

 

Vanavond, 23 april 2014, vragen wij deze vergadering in te stemmen met:

 • de resultaten actie kerkbalans 2014
 • de conclusies uit de enquête
 • de initiatieven van de denktank
 • het respectvol herstel van de verstoorde relatie tussen onze geloofsgemeenschap enerzijds en parochiebestuur en pastoresteam anderzijds
 • het opheffen van het ‘Mauritiusblad’ wat scheelt in de kosten
 • het formeren van een KernOverlegGroep (KOG) waarin zitting nemen: de coördinator van de locatieraad a.i., twee leden van de ‘denktank’, de voorzitter van de pastoraatsgroep en een lid voorgedragen door de vergadering.

 

 1. Opdracht aan de KOG

De vergadering geeft de KOG vanavond als opdracht mee om in overleg te gaan met de Verrijzenisparochie om:

 • te werken aan een respectvol herstel van banden met parochiebestuur en pastoresteam
 • de conclusies uit de actie kerkbalans 2014, de initiatieven van de ‘denktank’ en de conclusies uit het enquêteonderzoek te bespreken
 • in dialoog te gaan over de besluitvorming uit het beleidsplan “Sta op, kies voor leven” met als doel het sluiten van de Mauritius Kerk uit beleidsplan te halen.
  Pastoor Ambting sluit zijn interview zoals vermeld in de Gelderlander van 05-11-2013 af met de woorden: “wat er met de kerk in Silvolde gebeurt is onduidelijk”, dus…
 • uitvaart, doop, Eerste H. Communie, vormsel, huwelijk en de voorbereidingen hierop, in Silvolde te doen plaatsvinden
 • slagvaardig overleg te hebben over noodzakelijk onderhoud aan ons kerkgebouw
 • te overleggen hoe de liturgische ruimte aangepast kan worden aan wensen en behoeften uit de geloofsgemeenschap. Op zoek naar nabijheid in de liturgie komen we voor vieringen met kleinere groepen in de ruimte bij het Maria-altaar
 • voor een dergelijke aanpassing kan een deel van ons doelvermogen van € 200.000,00 ingezet worden

Daarnaast vragen we de KOG:

 • het talent te benutten onder aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers uit de enquête
 • jonge generaties (ook via scholen) ervan bewust maken dat we alleen samen ‘karren

kunnen trekken’

 • met de pastoraatsgroep vrijwilligers te zoeken bij de pastorale taken die we belangrijk

vinden

 

Tot slot trekt de KOG conclusies over de kansen op een vruchtbare samenwerking met de Verrijzenisparochie (bestuur, pastoresteam) teneinde samen de toekomst in te gaan. Bij een positief advies leveren wij de nieuwe jonge voorzitter voor de locatieraad van de geloofsgemeenschap ‘H. Mauritius’ te Silvolde en herstellen we de officiële banden want kracht  ontwikkel je samen.

 1. Ubi caritas et amor Deus ibi est (waar liefde heerst en vriendschap daar is God)

 

Met een ondernemersblik en SWOT-analyse pogen we iets toe te voegen aan kerkbeleid.
Daarbij willen we in de geest van Franciscus wegen gaan naar een toekomst waarin de ‘mens van Nazareth’ ons blijft voorgaan in aandacht voor elkaar. Als we in zijn geest gemeenschap zijn, blijven we bouwen aan het huis van God in Silvolde.

 

 

Silvolde, april 2014

Locatieraad i.o, Pastoraatsgroep en Denktank

van de geloofsgemeenschap ‘H. Mauritius’

 

 


Dit bericht is geplaatst in Algemeen info, Algemeen nieuws, Kerken nieuws, nieuws. Bookmark de permalink.


Aktiviteiten in Silvolde

Zondagmiddagconcert met Luc ten Brinck

Op zondag 17 februari is er weer een zondagmiddagconcert in Silvolde, dit keer met zanger en gitarist ...

Lees meer...

Nieuwsbrief 22

Beste Silvoldenaren. Wederom is er 1 jaar voorbijgevlogen, waarbij het bestuur van Belangenvereniging Silvolds Belang zich heeft beziggehouden ...

Lees meer...

Heel Silvolde in een buurt WhatsApp

Verschillende gemeenten en dorpen in onze omgeving zijn al begonnen met een buurt-WhatsApp en niet zonder resultaten. Ook ...

Lees meer...

Silvolde op Twitter

Steun Leefbaarheid

steun-leefbaarheid-Silvolde-Steun-Silvolds-Belang-SilvoldeonlineHoe meer mensen lid worden van onze vereniging Silvolds Belang, met des te meer kracht kunnen wij opkomen voor de leefbaarheid van Silvolde. Werf dan ook dorpsgenoten om lid te worden van onze vereniging voor slechts € 5 euro per jaar! Overmaken kan bij de Rabobank op bankrekeningnummer NL77 RABO 0359 1628 00 t.n.v. Silvolds Belang.

Gratis pagina op Silvoldeonline.nl

Voor Silvoldse verenigingen, bedrijven en organisaties:
Formulier verenigingen
Formulier bedrijven/organisaties

Meewerken

Meewerken aan Silvoldeonline.nl?
Hier kun je lezen hoe je dat kunt doen.

Al geregistreerd. Log hier in. Meer informatie: klik hier>>

Silvolds weer

Aanmelden voor BuurtWhatsApp buurtapp
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com